+34 934 960 869     Català | Español | English
 1. Condicions generals de contractació: Contracte d’usuari

El contracte d’ATLANTIS IT, SLU amb l’usuari per a la compra dels seus productes es perfeccionarà per escrit, establint l’objecte, la causa, el preu, la resolució del mateix i qualsevol de les seves clàusules contractuals, d’acord amb la Llei 3/2014 , de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Els productes exposats a la pàgina web http://www.atlantis-technology.com són fotografies dels mateixos, i poden diferir de la realitat contrastada, és per això que s’avisa al consumidor, per tal que no doni lloc a confusions.

 1. Informació al consumidor sobre l’exercici del dret de desistiment

L’exercici del dret de desistiment a l’empara de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, és la facultat del consumidor que li atorga la llei per desistir de la compra realitzada.

L’usuari pot exercir el dret a desistir del contracte subscrit amb el comerç en un termini de 14 (catorze) dies naturals sense necessitat de justificació.

Per exercir el dret de desistiment, l’usuari ha de notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en aquest apartat. N’hi haurà prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per part de l’usuari, sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar a partir del dia de la notificació de la compra, o si no, des de que el venedor va tenir coneixement de la mateixa.

Per tal que sigui efectiu l’exercici del dret de desistiment és necessari que mitjançant un escrit inseriu el nom, l’adreça completa i, si disposa d’ells, el seu número de telèfon, i la seva adreça de correu electrònic.

El client té l’opció d’emplenar i enviar electrònicament a través del correu electrònic una declaració inequívoca a través del nostre lloc web. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

 1. Conseqüències del desistiment

En cas d’exercir el dret de desistiment, tornarem tots els pagaments rebuts pel client, excloses les despeses d’enviament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 (catorze) dies naturals, a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte, o des que vam tenir coneixement de la venda.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte les despeses d’enviament que seran, sempre, de càrrec del client.

Instruccions per al seu emplenament:

En el present cas que, el contracte s’ha celebrat fora de l’establiment, els béns, que no puguin retornar-se normalment per correu i s’hagin lliurat ja al domicili del consumidor, en el moment de celebrar-se el contracte, haurà el client d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

El client serà l’únic responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Model de formulari de desistiment (només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si disposa d’ells, la seva adreça de correu electrònic):

Per la present li comunico que desisteixo del contracte de venda del següent bé (indicar les següents dades):

 • Dades personals del consumidor
 • Domicili del consumidor.
 • Signatura del consumidor.
 • Data de la signatura del document.
 1. Condicions per a l’exercici del dret al desistiment:

El dret de desistiment està subjecte a les següents condicions:

 • Els productes s’han de retornar intactes, és a dir, no han d’estar danyats ni amb trencaments en l’embalatge.
 • Els productes d’una mateixa comanda s’han de tornar en un mateix enviament, no acceptant-se devolucions d’una mateixa comanda per separat.
 • Els productes han d’estar en el seu embalatge original.
 • No haver passat el termini dels 14 (catorze) dies naturals des de l’acceptació de la compra.
 1. En cas de sol·licitud de devolució de l’import de la compra poden succeir una de les següents circumstàncies:

Que el producte no compleixi amb les condicions esmentades anteriorment i, per tant, la seva devolució sigui rebutjada per ATLANTIS IT, SLU. En aquest cas, se li enviarà un correu electrònic que no procedeix l’exercici del Dret de Desistiment.

La segona opció, que la seva devolució sigui acceptada per ATLANTIS IT, SLU. En aquest cas, rebrà un correu electrònic informant-lo que la seva devolució ha estat acceptada i l’import de l’article serà retornat al client en el termini màxim de 30 dies laborables, incloent l’IVA. La forma de pagament per a la devolució, serà la mateixa en la qual es va realitzar el pagament del producte.

Podrem retenir l’import del reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

En qualsevol dels dos casos, el client assumirà els ports de devolució, i en el cas que no els pagui se li restaran de l’import total de devolució.

 1. Llocs de venda i preus dels enviaments

ATLANTIS IT, SLU facilita de forma clara i comprensible, la informació veraç i suficient sobre les característiques dels seus productes, en particular, sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques. És per això, que els productes que posa a la venda ofereixen la màxima garantia tant des del punt de vista tècnic, com legal.

El servei de compra en línia mitjançant el portal http://www.atlantis-technology.com queda regulat per les presents condicions particulars:

 1. Només es permet la compra de productes únicament a usuaris majors de 18 anys.
 1. Els productes d’ATLANTIS IT, SLU BIKE I CAR en les seves diferents modalitats es vendran d’acord amb les següents dades:

PREUS DELS ENVIAMENTS DE LES MERCADERIES SEGONS EL LLOC DE DESTÍ

Espanya peninsular: Envío Gratuit
Ceuta i Melilla: 20,00€
Illes Canàries: 12,88€
Comunitat Europea 27,00€
America Nord i Sud 37,00€
Resta del Món 44,00€
 1. Els preus dels enviaments són els que consten en el quadre anterior.
 1. L’empresa de repartiment contractada és ASM http://es.asmred.com/
 1. ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret de modificació, suspensió temporal o cancel·lació, en qualsevol moment del servei.
 1. ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret a rebutjar aquelles compres que no superin els controls de seguretat establerts en els seus sistemes de comerç electrònic, i en els sistemes de seguretat dels prestadors de serveis de pagament, que hagi contractat per a la gestió de els pagaments en aquest portal.
 1. El prestador no es fa responsable dels possibles errors que puguin derivar-se per fallades del sistema informàtic, o bé, per les pròpies equivocacions humanes que es poguessin ocasionar, en la facturació, venda dels productes o comunicació comercial. En aquest cas, s’han de rectificar immediatament, de manera objectiva, sense que doni lloc a indemnitzacions ni pagaments addicionals al client.
 1. Procediment de registre i compra

Abans de la contractació, l’usuari tindrà a la seva disposició al portal, la informació relativa als tràmits que s’han de seguir per a la celebració del contracte electrònic de compravenda de productes a través del servei de compra on-line.

Per al procés de compra on-line se li requeriran les dades que siguin necessàries per realitzar l’execució i control de la compra, inclosos el lliurament del producte i el pagament del preu.

El procediment de compra on-line consta de les següents fases, a les quals es fa referència en el procés de compra:

 • Llegir la informació dels diversos productes ATLANTIS CAR I ATLANTIS BIKE, en les diferents modalitats que s’ofereixen al portal.
 • Escollir el producte desitjat amb les opcions que s’ajustin més a les necessitats del consumidor.
 • Afegir el producte al “carret de la compra”.
 • Omplir les dades de facturació amb la informació personal del client que se li indica a la pantalla.
 • Procedir al pagament a través de la passarel·la de pagament segur amb targeta de crèdit.
 • Enviar les dades sol·licitades donant per finalitzat el procés de compra.

ATLANTIS IT, SLU arxivarà el document electrònic de manera que sigui accessible a l’Usuari en un moment posterior a la celebració del Contracte.

Per modificar les seves dades de registre o, si escau, els de l’empresa a la qual representi, podrà dirigir-se a:

ATLANTIS IT, SLU per correu electrònic info@atlantis-technology.com o bé, per correu postal dirigit a Passeig de Gràcia 35, 2n (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.

Les dades de facturació seran aquells que constin en el registre de l’usuari. ATLANTIS IT, SLU no es responsabilitza dels errors comesos per l’usuari en les dades que ens faciliti per a la realització de la compra, havent l’usuari prestar especial atenció en l’emplenament dels formularis i, sense perjudici, de la possibilitat de corregir aquests dades després de la realització de la compra.

Si l’usuari introdueix dades errònies durant el procés de compra i la seva correcció dóna lloc a despeses, ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret a carregar a compte de l’Usuari aquestes despeses o a anul·lar la compra sol·licitada.

 1. Mitjans de pagament

El titular de la targeta és responsable de les seves pròpies transaccions en el present lloc web, de manera que ATLANTIS IT, SLU no assumeix cap responsabilitat de les operacions no autoritzades pel mateix titular en aquest portal.

Per al procés de pagament, s’utilitzen els serveis de tercers aliens a aquest i, en particular els serveis de:

 • TARGETA VISA

El pagament es realitza a través del servei de passarel·la de pagament de l’entitat financera Banc Popular, que funciona com un terminal de punt de venda virtual. El prestador d’aquest servei sol·licitarà a l’Usuari determinades dades per fer el pagament, d’acord amb les modalitats de pagament que aquest ofereixi.

Un cop finalitzat el procés de pagament amb èxit, el Contracte s’entendrà celebrat i ATLANTIS IT, SLU confirmar aquesta contractació per correu electrònic, en un termini màxim de les 24 hores següents.

Servei d’atenció al client:

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, al tractar-se de contractes fora d’establiment mercantil, el prestador posa a disposició dels seus clients un mitjà d’informació veraç i econòmic.

Per a qualsevol reclamació o suggeriment els clients poden dirigir-se a:

ATLANTIS IT, SLU per correu electrònic a info@atlantis-technology.com  o bé, per correu postal dirigit a Passeig de Gràcia 35, 2n (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.

 1. Devolucions: Condicions i documentació.

Per procedir a la gestió de la devolució del producte, el client ha de procedir a les instruccions que ATLANTIS IT, SLU li indiqui, per tal d’evitar qualsevol pèrdua o deteriorament de la mercaderia.

Condicions perquè es produeixi la devolució del producte:

 1. Si l’usuari volgués tornar una compra, sense que hi hagi culpa o negligència del venedor, ho ha de fer amb els precintes de seguretat i embolcalls corresponents en què van ser enviats. Altrament, no s’admetrà la devolució. A més de complir els terminis establerts en la normativa actual.
 1. Si el client volgués procedir a la devolució voluntària, sense que hi hagi trencaments de la mercaderia, ni mal funcionament de les peces comprades, haurà d’abonar els ports d’enviament més d’indicar els motius de la devolució.
 1. Per dur a terme la devolució del producte, el client ha de procedir d’acord amb les instruccions que ATLANTIS IT, SLU li indiqui, per tal d’evitar qualsevol pèrdua o deteriorament de la mercaderia
 1. En el cas que es produís la devolució de la compra, s’haurà d’enviar la següent informació i documentació, per correu electrònic a info@atlantis-technology.com
 • Nom i cognoms del titular de la factura.
 • Número de referència de la comanda.
 • La devolució només podrà ser exercida per la persona que va efectuar la compra, ja sigui una persona física o jurídica (representant legal).
 • Només s’acceptaran devolucions d’articles adquirits a la Botiga on-line d’aquest portal.
 • Perquè la devolució del producte sigui efectiva, s’han d’acompanyar amb els embalatges corresponents sense desprecintar.
 • Que l’ús de la mercaderia no hagi anat més enllà de la simple comprovació del bon funcionament de la mateixa.
 • S’haurà d’adjuntar la garantia del producte i els manuals corresponents, si s’escau.
 • S’haurà d’incloure la còpia de la factura o tiquet de venda.
 1. Si faltessin alguns dels documents especificats, ATLANTIS IT, SL no procedirà al reemborsament de l’import de la compra, en no quedar acreditat que la transacció comercial s’ha dut a terme correctament.
 1. Si contràriament, ATLANTIS IT, SLU accepta la devolució, es comunicarà per escrit al client. Es reemborsaran els imports pagats pel client, un cop s’hagi rebut la mercaderia, el prestador l’hagi examinat, havent comprovat cadascun dels extrems indicats. Es procedirà a la devolució a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. L’abonament del preu es realitzarà de la següent manera:
 • Un abonament al compte de targeta de crèdit, que el client podrà comprovar en l’extracte de la mateixa.

SEGUEIX-NOS A
CONTACTA'NS
info@atlantisioe.com
+34 934 960 869
© 2019 Atlantis | Ús de Cookies | Avís Legal | Condicions Legals de Compra | Política de protecció de dades | Created & Dessigned by Modula Communication